ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
วิธีชำระเงิน


ไทยไพบูลย์ประกันภัย article

เบี้ยประกันภัย LOWCOST
ราคาเริ่มต้น 3,947 บาท

- คุ้มครองซ่อมรถคุณถึง 200,000 บาท รถหาย/ไฟไหม้

 
Gold 1   ควาเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท/ครั้ง

อายุรถ
ปีที่
 รถเก๋งเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,000 cc. รถเก๋งเครื่องยนต์เกินกว่า 2,000 cc. รถกระบะไม่เกิน 3ตัน
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5
1 8,782 6,875 5,923 5,446 4,969 7,352 5,650 4,798 4,374 3,947 10,388
2 8,265 6,471 5,574 5,125 4,675 6,919 5,317 4,516 4,115 3,714 8,940
3 8,517 6,686 5,770 5,313 4,855 7,144 5,510 4,691 4,284 3,875 9,319
4 8,893 7,009 6,067 5,596 5,125 7,480 5,798 4,956 4,536 4,115 9,572
5 9,521 7,547 6,560 6,067 5,574 8,040 6,278 5,397 4,956 4,516 9,572
6 10,275 8,193 7,153 6,632 6,112 8,714 6,856 5,926 5,461 4,997 9,319
7 10,778 8,624 7,547 7,009 6,471 9,162 7,240 6,278 5,798 5,317 8,940
8* 8,685 6,830 5,903 5,439 4,976 7,294 5,637 4,810 4,396 3,982 6,630
9* 8,788 6,919 5,985 5,517 5,050 7,387 5,719 4,884 4,467 4,049 6,419
10* 8,894 7,010 6,067 5,596 5,126 7,480 5,798 4,957 4,536 4,116 6,000

 Gold 2   ควาเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท/ครั้ง
อายุรถ
ปีที่
 รถเก๋งเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,000 cc. รถเก๋งเครื่องยนต์เกินกว่า 2,000 cc. รถกระบะไม่เกิน 3ตัน
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5
1 10,608 8,702 7,748 7,272 6,795 9,179 7,476 6,625 6,200 5,773 12,537
2 9,984 8,189 7,293 6,843 6,395 8,638 7,036 6,234 5,834 5,433 10,660
3 10,230 8,404 7,489 7,032 6,574 8,862 7,228 6,411 6,002 5,594 11,038
4 10,613 8,727 7,786 7,314 6,843 9,198 7,516 6,675 6,255 5,834 11,290
5 11,241 9,267 8,279 7,786 7,293 9,759 7,998 7,115 6,675 6,234 11,290
6 11,994 9,912 8,872 8,351 7,831 10,433 8,574 7,645 7,180 6,716 11,038
7 12,497 10,343 9,267 8,727 8,189 10,881 8,959 7,998 7,516 7,036 10,660
8* 10,403 8,549 7,622 7,158 6,693 9,012 7,357 6,530 6,114 5,701 8,350
9* 10,509 8,639 7,703 7,236 6,769 9,105 7,437 6,602 6,186 5,768 8,139
10* 10,613 8,728 7,786 7,315 6,844 9,199 7,516 6,676 6,256 5,834 7,718

Gold 3   ควาเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท/ครั้ง

อายุรถ
ปีที่
 รถเก๋งเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,000 cc. รถเก๋งเครื่องยนต์เกินกว่า 2,000 cc. รถกระบะไม่เกิน 3ตัน
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5
1 11,521 9,614 8,662 8,185 7,708 10,092 8,389 7,539 7,113 6,686 13,610
2 10,843 9,049 8,152 7,703 7,254 9,497 7,895 7,094 6,693 6,292 11,519
3 11,094 9,264 8,349 7,891 7,434 9,722 8,088 7,270 6,862 6,454 11,897
4 11,472 9,588 8,645 8,173 7,703 10,057 8,375 7,534 7,114 6,693 12,149
5 12,100 10,126 9,138 8,645 8,152 10,619 8,857 7,975 7,534 7,094 12,149
6 12,853 10,771 9,731 9,210 8,690 11,292 9,434 8,505 8,039 7,575 11,897
7 13,356 11,202 10,126 9,588 9,049 11,741 9,819 8,857 8,375 7,895 11,519
8* 11,262 9,409 8,481 8,017 7,554 9,871 8,216 7,389 6,974 6,561 9,209
9* 11,368 9,498 8,563 8,096 7,629 9,965 8,296 7,462 7,045 6,627 8,998
10* 11,472 9,588 8,646 8,174 7,703 10,059 8,376 7,536 7,115 6,693 8,578

บริษัทประกันภัย :
ชื่อ - นามสกุล :
อาชีพของผู้เอาประกันภัย :
ที่อยู่ :
Email Address :
โทรศัพท์มือถือ :
เบอร์แฟกซ์ :
ลักษณะรถยนต์ :
ลักษณะการใช้รถยนต์ : ใช้ส่วนบุคคล
ใช้เพื่อการพาณิชย์
ยี่ห้อรถ :
รุ่นรถ :
ปีรถ :
เลขทะเบียนรถ :
ทะเบียนรถ :
ขนาดเครื่องยนต์ :
บริษัทประกันภัยเดิม :
ทุนประกันเดิม :
ราคาเบี้ยประกันเดิม :
ต้องการเบี้ยปีนี้ประมาณ :
ประเภทการซ่อม : ซ่อมอู่ในเครือ
ซ่อมอู่ห้าง (ทุนไม่ต่ำกว่า 500,000)
จากใบเตือนมีส่วนลดประวัติดี :
วันหมดอายุประกันเดิม :
วัน/เดือน/ปีเกิด :ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

อาคเนย์ประกันภัย article
กรุงเทพประกันภัย article
วิริยะประกันภัย article
อาลิอันซ์ประกันภัย article
สินมั่นคงประกันภัย
ไทยวิวัฒน์ประกันภัย
บริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
คูเนียประกันภัย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานประกันวินาศภัย ทูยูอินชัวร์

89/6 ม.8 หมู่บ้านเงินล้าน

ต.บางคูวัด อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 12000

Email: info@toyouinsure.com

Tel/Fax 02-9761397

มือถือ 089-1356552   24ชม.